Noi, in tutto che non tocca la dottrina, la vita cristiana e della Chiesa, dobbiamo andare e camminare alla testa dei tempi e dei popoli, e non alla coda, e non farci trascinare.
Mercoledì, 29 Novembre 2023
11 Gennaio 2008
ZESPÓŁ DO NOWYCH ZASOBÓW (ZNS) - REGULAMIN

ZESPÓŁ DO NOWYCH ZASOBÓW (ZNS)

REGULAMIN

1.ZNS jest organizmem promocji, studium i działalności, która ma za cel pozyskiwanie nowych zasobów na działalność apostolską i instytucjonalną. Jest utworzony przez zarząd generalny i prowincjalny Małego Dzieła Boskiej Opatrzności. (por. 12 KG , dec. 31). ZNS jest pomyślany jako sieć na użytek wewnętrzny Zgromadzenia i posługuje się w tym celu ekipą generalną i ekipą prowincjalną..

2.Aby osiągnąć ten cel ZNS wykonuje następującą podstawową działalność:

A.Utrzymuje kontakty z przełożonymi Zgromadzenia, by wskazywać inicjatywy i projekty solidarnościowe, dla których ma szukać koniecznych zasobów finansowania;

B.Poszukiwać finansów u różnych publicznych i prywatnych organizmów oraz w obszarze trzeciego sektora;

C.Promować znajomość i promieniować “dobrym imieniem” Ks. Orione i Zgromadzenia oraz stymulować ofiarność poprzez dzieła animacji i koordynacji w poszczególnych Prowincjach i Domach, unikając wchodzenia w działalność już w toku w różnych strukturach Dzieła.

ZNS centralny

3.ZNS centralny został utworzony i zależy od Dyrekcji Generalnej i ma jako pole działania obszar międzynarodowy i powiązanie ze wszystkimi prowincjalnymi jednostkami ZNS.

4.Przewodniczy mu Ekonom Generalny (lub Delegat) i obejmuje grupę techników i współpracowników kompetentnych (opłacanych lub woluntariuszy) potrafiących wskazać źródła finansowania dostępne u organizmów publicznych lub prywatnych oraz opracować projekty konieczne do otrzymania finansów na rzecz działalności Zgromadzenia.

Główna jego działalność to:

A.utrzymywanie kontaktów z przełożonymi z Dyrekcji Generalnej, by wskazywać inicjatywy i projekty solidarnościowe, dla których ma szukać koniecznych zasobów finansowania;

B.poszukiwanie zasobów ekonomicznych, publicznych i prywatnych, będących do dyspozycji dla określonych obszarów interwencji solidarnościowej;

C.opracowywanie projektów, które byłyby właściwe w treści i formie, by ubiegać się o uzyskanie dostępnych zasobów;

D.wypełnianie zadania zapewnienia łączności, pomocy technicznej i informacji (bank danych) pomiędzy różnymi jednostkami ZNS prowincjalnymi, adekwatnie do ich potrzeb i ofertami dla funduszu, w celu stworzenia zoptymalizowanej informacji i działań koniecznych do łatwiejszego dostępu do różnych źródeł finansowania w wizji komunii pomiędzy potrzebami i ofertami zasobów w różnych krajach.

5.ZNS centralny w podejmowaniu działań w celu pozyskania zasobów ekonomicznych posłuży się, według potrzeby i okoliczności, różnymi osobowościami prawnymi Zgromadzenia, takimi jak:

a.Małe Dzieło Boskiej Opatrzności (dyrekcja generalna);

b.poszczególne Prowincje Zakonne (dyrekcja prowincjalna);

c.inne organizmy uznane przez Zgromadzenie (np. Fundacja Ks. Orione, SEV Orione `84, itp.), które będą mogły być zaangażowane jako osoby prawne czy partners jako spełniające wymagane uprawnienia dla przedłożenia projektów.

6.ZNS centralny podlega pod odpowiedzialność Ekonoma Generalnego i ma się dostosowywać do praktyki zatwierdzania administracyjnego i ekonomicznego ustalone przez Konstytucje i Normy Zgromadzenia. Działa zgodnie z właściwą sobie autonomią, by tworzyć kontakty z różnymi władzami na różnych poziomach, by przestudiować i promować inicjatywy, ale przed ostatecznym podjęciem się jakiegoś zadania ma posiadać wszelkie zezwolenia ze strony kompetentnych przełożonych na poziomie lokalnym, prowincjalny i generalnym.

7.ZNS centralny niech się zbiera na zwyczajnych zjazdach co trzymiesięcznych i za każdym razem, kiedy Ekonom Generalny uważa to za właściwe. Z każdego spotkania ma być zredagowany odpowiedni protokół.

8.Do dyrekcji generalnej należy, na wniosek Ekonoma Generala (lub Delegata):

a.Określanie opcji programowych oraz wspólnych linii operacyjnych dla realizowania nakreślonych celów;

b.zatwierdzanie rocznych rozliczeń finansowych;

c.ocena i autoryzacja różnych inicjatyw ZNSu;

d.wypowiadanie się na każdy inny temat o charakterze nadzwyczajnym, przedstawiony przez odpowiedzialnych za ZNS.

ZNS prowincjalne

9.ZNS prowincjalne zależy od Dyrekcji prowincjalnej i ma jako pole działanie interweniowanie w obszarze geograficznym, odpowiadającym danej Prowincji zakonnej, do której przynależy i w powiązaniu z ZNS centralnym.

10.Przewodniczy mu Ekonom prowincjalny (lub jego Delegat) i obejmuje grupę techników i współpracowników (opłacanych lub woluntariuszy) potrafiących wskazać źródła finansowania dostępne u organizmów publicznych czy prywatnych oraz opracować konieczne projekty w celu uzyskania finansów na rzecz działalności Zgromadzenia.

11.Jego główna działalność to:

a.podtrzymywanie kontaktów z przełożonymi z Dyrekcji prowincjalnej w celu wskazania inicjatyw i projektów solidarnościowych, dla których poszukuje koniecznych zasobów finansowania;

b.poszukiwanie zasobów ekonomicznych, publicznych czy prywatnych, udostępnionych dla określonych obszarów interwencji solidarnościowych;

c.opracowywanie projektów, które będą odpowiednie co do istoty i formy, w celu ubiegania się o pozyskanie dostępnych zasobów;

d.utrzymywanie łączności z ZNS centralnym w perspektywie informacji (banku danych) i współpracy, co może zaangażować także inne ZNS prowincjalne, odpowiednio to próśb i ofiar na fundusze, w celu stworzenia zoptymalizowanego działania i informacji nieodzownych dla łatwiejszego dostępu do różnych źródeł finansowania we wspólnej wizji pomiędzy potrzebami i oferowanymi zasobami w różnych krajach.

12.ZNS prowincjalne podlega odpowiedzialności Economa prowincjalnego i ma się dostosowywać do praktyki zatwierdzania administracyjnego i ekonomicznego ustalone przez Konstytucje i Normy Zgromadzenia. Działa zgodnie z właściwą sobie autonomią, by tworzyć kontakty z różnymi władzami na różnych poziomach, by prześledzić i promować inicjatywy, ale przed ostatecznym podjęciem się jakiegoś zadania ma posiadać wszelkie zezwolenia ze strony kompetentnych przełożonych na poziomie lokalnym, prowincjalny i generalnym.

13.ZNS prwincjalne zbiera się na zwyczajnych zjazdach co trzymiesięcznych i za każdym razem, kiedy Ekonom prowincjalny uważa to za właściwe. Z każdego spotkania ma być zredagowany odpowiedni protokół.

14.Do dyrekcji generalnej należy, na wniosek Ekonoma prowincjalnego (lub Delegata):

a.określanie opcji programowych oraz wspólnych linii operacyjnych dla realizowania nakreślonych celów;

b.zatwierdzanie rocznych rozliczeń finansowych;

c.ocena i autoryzacja różnych inicjatyw ZNSu;

d.wypowiadanie się na każdy inny temat o charakterze nadzwyczajnym, przedstawionym przez odpowiedzialnych ZNS.

 

21 Settembre 2011
DON ORIONE FOR MARSABIT - informazione situazione a Marsabit
11 Gennaio 2008
THE REGULATIONS OF THE NEW RESOURCES TEAM (ENRris)
11 Gennaio 2008
ÉQUIPE NOUVELLES RESSOURCES (ENRris) - RÈGLEMENT
MENU RAPIDO Credits
Help & Feedback
Help
Frequently Asked Questions
Inviaci una richiesta
Informativa Privacy
Cookies
Altre lingue
Contenuti più visitati
Contattaci
Link della Congregazione
Frate Ave Maria
Figli della Divina Provvidenza
La storia degli 11 cammelli
La vita
Don Orione oggi
Siti amici
Piccole Suore Missionarie
Istituto Secolare Orionino
Movimento Laicale Orionino
Servizio Esperti Volontari
ENDO-FAP
Il Papa e la Santa Sede
Contatti
Come contattare la Piccola Opera nel mondo
© 2011-2016 Piccola Opera della Divina Provvidenza - Diritti Riservati Termini di utilizzo Privacy Policy