Noi, in tutto che non tocca la dottrina, la vita cristiana e della Chiesa, dobbiamo andare e camminare alla testa dei tempi e dei popoli, e non alla coda, e non farci trascinare.
Mercoledì, 29 Novembre 2023
10 Agosto 2019
BEATO FRANCESCO DRZEWIECKI: Notizie su data (10 agosto) e luogo della sua morte (Hartheim).
Il Martirologio Romano ricorda oggi la morte del beato Francesco Drzewiecki. Perché?

      Italiano - Po Polsku

Nel Martirologio Romano aggiornato, alla data del 10 agosto, leggiamo: “Nel campo di prigionia di Dachau vicino a Monaco di Baviera in Germania, beati Francesco Drzewiecki, della Congregazione della Piccola Opera della Divina Provvidenza, ed Edoardo Grzymała, sacerdoti e martiri, che, polacchi di origine, durante la devastazione della patria in tempo di guerra furono messi dai loro persecutori in un carcere straniero e raggiunsero Cristo uccisi in una camera a gas”.
                            

Perché la memoria della morte del beato Francesco Drzewiecki è fissata al 10 agosto?

Noi conoscevamo come data della morte del nostro beato il 13 settembre 1942, cioè la data della lettera con cui dal Lager di Dachau fu comunicato alla madre la morte del figlio Francesco. Questa data è stata considerata come data della morte, anche se in realtà era chiaro che doveva essere avvenuta qualche tempo prima.

Recentemente, è venuto alla luce un documento con la lista dei prigionieri che vennero trasportati dal Lager di Dachau al castello di Hartheim, nei pressi di Linz, ove si sa con certezza che essi furono uccisi nella camera a gas e bruciati nel forno crematorio nel giro di poche ore. Ebbene, la data del trasporto di Drzewiecki al castello di Hartheim è il 10 agosto 1942.

Giustamente, pertanto, il Martirologio Romano pone il 10 agosto come giorno della morte.
Comunque, la memoria liturgica per tutto il gruppo dei martiri polacchi è stata fissata dalla Congregazione per il Culto e i Sacramenti al 12 giugno.
 

La partenza di Francesco Drzewiecki da Dachau

Dopo due anni trascorsi nei lagers nazisti, Don Francesco era caduto in uno stato di grave deperimento fisico. Al Lager i prigionieri in questa condizione venivano chiamati i mussulmani, perché non potevano lavorare. Di fatto, poi, venivano presto eliminati nei forni crematori .

 Il confratello Don Joseph Kubicki, compagno di Lager, ricordò bene la partenza del convoglio in cui fu caricato Don Francesco Drzewiecki.
Era mattino presto. Avevo finito il mio turno notturno di lavoro. Nella strada principale del lager avevano radunato gli “invalidi” per il carico dell'invalidentrasport. Don Francesco, pur sapendo di rischiare, attraversò la strada e mi venne a dare l'addio. Ha bussato alla finestra e io sono saltato su dal giaciglio. Don Drzewiecki mi disse: Giuseppino, addio! Partiamo. Noi, oggi, tu domani... E con grande calma disse ancora: Noi andiamo... Ma offriremo come Polacchi la nostra vita per Dio, per la Chiesa e per la Patria ".
 

Il Castello di Hartheim ove morì il beato Francesco Drzewiecki

Il Castello di Hartheim, in tedesco Schloss Hartheim, è un castello situato ad Alkoven, in Austria, nei pressi della città di Linz. Il castello era stato donato a una istituzione benefica per cure e riabilitazioni psichiatriche.  

A partire dal 1940, il castello di Hartheim divenne uno dei sei campi di sterminio, Vernichtungslager, dell'Aktion T4, il programma di «eutanasia» nazionalsocialista che eliminò migliaia di persone affette da malformazioni, handicap fisici e psichiatrici o da malattie genetiche inguaribili, le cosiddette "vite indegne di essere vissute". Esattamente vennero uccise 18.269 persone.

Nel 1941, cessò il programma Aktion T4 e ad Artheim si attuò il programma Aktion 14f13 con cui  il Terzo Reich eliminò i prigionieri provenienti dai vicini campi di concentramento di Dachau, Mauthausen, Gusen, e dichiarati non più idonei al duro lavoro dei campi. Il programma Aktion 14f13 si abbatté anche su persone ammalate, ferite o anziane, su oppositori politici, su comunisti e polacchi. Tra il 1940 e il 1944 vennero assassinate ad Hartheim circa 30.000 persone.

Il Castello di Hartheim oggi è un memoriale dedicato alle decine di migliaia di persone che vi persero la vita, assassinate dai nazisti.


Don Flavio Peloso

 

Per maggiore conoscenza: Peloso F. – Borowiec J., N.22666: Francesco Drzewiecki. Un prete a Dachau , 2a ed., Borla, Roma, 1999, p.192. Si può chiedere all'Ufficio Stampa Orionino: uso@pcn.net  (10 euro inviabili tramite DONA ORA)

Si possono scaricare i Testi liturgici del Beato Francesco Drzewiecki e Compagni martiri

 

Błogosławionym Franciszkiem Drzewiecki: Wiadomość dotycząca daty (sierpień 10) i miejsca jego śmierci (Hartheim).

Martyrologium Rzymskie wspomina dziś śmierci błogosławionego Franciszka Drzewieckiego. Dlaczego?
W zaktualizowanym Martyrologium Rrzymskim, 10 sierpnia, czytamy: "W obozie w Dachau koło Monako, w Bawarii w Niemczech, błogosławiony Franciszek Drzewiecki i Edward Grzymała, kapłani i męczennicy polskiego pochodzenia, podczas dewastacji kraju w czasie wojny zostali umieszczeni przez swoich prześladowców w zagranicznym więzieniu i dołączył do Chrystusa ginąć w komorze gazowej. "

Dlaczego wspomnienie daty śmierci błogosławionego Franciszka Drzewieckiego jest ustalona na 10 sierpnia?

Wiedzieliśmy, że za datę śmierci naszego błogosławionego 13 września 1942, to data wysłanego z  Dachau listu w którym matka Franciszka otrzymała wiadomość o śmierci swojego syna. Data ta została uznana jaka dzień śmierci, choć w rzeczywistości było jasne, że jego śmierć nastąpiła przed tą datą.
Niedawno został odnaleziony pewien dokument wraz z listą przewożonych więźniów z obozu w Dachau na zamek Hartheim, w pobliżu Linz, którzy w ciągu kilku godzin zginęli w komorach gazowych a ciała ich zostały spalone. Data transportu Drzewieckiego do zamku w Hartheim to 10 sierpnia 1942.
Słusznie zatem, Martyrologium Rzymskie podaję datę 10 sierpnia jako dzień śmierci.
Natomiast wspomnienie liturgiczne dla całej polskiej grupy męczenników jest ustalone przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów na 12 czerwca.

 Odejście Franciszka Drzewieckiego z Dachau

Po dwóch latach w obozie nazistowskim , podupadł na zdrowiu i pogorszył się jego stan. W obozie więźniowie w tym stanie byli nazywani „mussulmani”, ponieważ nie mogli pracować. W rzeczywistości, jako pierwsi byli mordowani w piecach.

Ks. Józef Kubicki współbrat, kolega z Obozu, dobrze pamiętał wyjazd konwoju do którego został załadowany Ks. Franciszek Drzewiecki.
"To było wcześnie rano. Skończyłem nocną zmianę. W głównej ulicy obozu zebrali "niepełnosprawnych" do transportu. Ks. Franciszek, wiedząc że ryzykuje, przeszedł na drugą stronę ulicy, żeby się ze mną pożegnać. Zapukał do okna, a ja zerwałem  się z kanapy. Ks. Drzewiecki powiedział:  Giuseppino, do widzenia! Wyjeżdżamy. My, dzisiaj, jutro ty... Z wielkim spokojem powiedział jeszcze: Jedziemy ... Ale jak na Polaków przystało ofiarujemy nasze życie dla Boga, za Kościół  i za Ojczyznę”.

Zamek Hartheim, gdzie zmarł Bł. Franciszek Drzewiecki

Zamek Hartheim, w niemieckim Schloss Hartheim jest usytuowany w Alkoven, w  Austrii, w pobliżu miasta Linz. Zamek został przekazany na cele charytatywne dla opieki psychiatrycznej i rehabilitacji.
Poczynając od 1940 roku,  Zamek Hartheim stał się jednym z sześciu obozów zagłady, Vernichtungslager. Realizując program Aktion T4, wyeliminowano tysiące ludzi z upośledzeniem umysłowym, upośledzonych fizycznie i psychiczne, nieuleczalnie chorych. Dokładnie zginęło tam 18.269 osób.
W 1941 roku zaprzestano realizacji programu Aktion T4.  W Hartheim realizując nowy program Aktion 14f13 zaczęto eliminować więźniów z pobliskich obozów koncentracyjnych, z Dachau, z Mauthausen, z Gusen, nienadających się do ciężkiej pracy w polu. Program Aktion 14f13 również uderzył na chorych, rannych lub osób starsze, w politycznych przeciwników, w komunistów i Polaków. W latach 1940 i 1944 roku zostało zamordowanych w Hartheim około 30.000 osób.
Dzisiaj Zamek Hartheim jest pomnikiem poświęconym tysięcy ludzi, którzy stracili życie zamordowani przez hitlerowców.

Don Flavio Peloso

 

27 Novembre 2023
La Campagna di Natale 2023 della Fondazione Don Orione onlus
Un Natatale di solidarietà per i bambini di Kaburugi, Nyadorera e Gaitu.
26 Novembre 2023
P. Pierre Assamouan Kouassi eletto presidente del Comitato degli Istituti Fondatori dell'ICMA
Il consigliere generale P. P. Pierre Assamouan Kouassi è stato eletto presidente Comitato degli Istituti Fondatori dell'Istituto Cattolico Missionario di Abidjan (ICMA), in Costa D’Avorio.
25 Novembre 2023
Brasile Nord: “Comunicazione e testimonianza della carità”
Il primo incontro provinciale dei Comunicatori orionini della Provincia "Nossa Senhora de Fátima", Brasile Nord.
L'autobus degli invalidentransport da Dachau ad Harteim.
Vedi tutte le foto
Omelia del card. Jose Saraiva Martins
Profilo biografico (IT - PL - ES - FR - PL)
MENU RAPIDO Credits
Help & Feedback
Help
Frequently Asked Questions
Inviaci una richiesta
Informativa Privacy
Cookies
Altre lingue
Contenuti più visitati
Contattaci
Link della Congregazione
Frate Ave Maria
Figli della Divina Provvidenza
La storia degli 11 cammelli
La vita
Don Orione oggi
Siti amici
Piccole Suore Missionarie
Istituto Secolare Orionino
Movimento Laicale Orionino
Servizio Esperti Volontari
ENDO-FAP
Il Papa e la Santa Sede
Contatti
Come contattare la Piccola Opera nel mondo
© 2011-2016 Piccola Opera della Divina Provvidenza - Diritti Riservati Termini di utilizzo Privacy Policy